Có vẻ như chúng ta có thể’t tìm bạn’đang tìm kiếm. Có lẽ tìm kiếm có thể giúp đỡ.